Zápis

ze schůze KCHGB

konané dne 9. června 2007 ve Zbraslavi

---------------------------------------------------------

 

 

Přítomno dle prezenční listiny 36 členů

 

 

Program:       1. Zpráva o činnosti

                        2. Zpráva o hospodaření

                        3. Vytvoření pobočky KCHGB

                        4. Schválení normativů

                        5. Diskuse

 

Po úvodním slovu předsedy klubu M. Tupého členové zvolili sčítací komisi a určili zapisovatelky.

 

Sčítací komise: H. Rotterová, M. Nedvědová, E. Fialová

Zápis vyhotoví: L. Bertrandová, M. Marečková, K. Trenzová

 

Poradkyně chovu L. Bertrandová podala informace o činnosti klubu za poslední rok a seznámila členy se statistikami, týkajícími se zdravotních aspektů, které jsou sledovány.

 

Pokladník H. Rotterová informovala o hospodaření klubu v předchozích letech, o příjmech a výdajích, o počtu členů klubu. (Zprávu schválilo 30 členů, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování.)

 

Stran vytvoření nové pobočky klubu na územním principu byly zodpovězeny dotazy a poté bylo hlasováno o tom, zda chce členská základna hlasovat o vytvoření této pobočky. (Pro návrh hlasovalo 33 členů, proti 2 členové, 2 se zdrželi hlasování.)

Následně bylo hlasováno o vytvoření pobočky. (Pro vytvoření hlasovalo 14 členů, 17 bylo proti, 6 členů se zdrželo hlasování.)

 

Vzhledem ke komplikované situaci, týkající se vzniku nové pobočky a zapracování této skutečnosti do normativů, nebylo schválení nových normativů klubu realizováno.

(Pro vypuštění údajů o pobočce z navrhovaných normativů bylo 13 členů, 10 členů bylo proti, 16 se zdrželo hlasování.)

 

Dále bylo hlasováno o svolání výroční (volební) schůze (Pro návrh hlasovalo 21 členů, 10 bylo proti, 1 se zdržel hlasování.) a o uskutečnění schůze do konce roku 2007 v Pelhřimově. (Pro návrh hlasovalo 23 členů, 5 bylo proti, 3 se zdrželi hlasování.)

 

Bylo odsouhlaseno, že do 31. 8. 2007 budou podány návrhy normativů a do 30. 9. 2007 rozeslány členům spolu s přesným datem schůze. V rámci této schůze byly odsouhlaseny adresné volby. (Pro hlasovalo 26 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.)

Na závěr bylo hlasováno o platnosti probíhající schůze. (Pro hlasovalo 23 členů, 1 byl proti, 2 se zdrželi hlasování.)

 

 

 

 

 

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.