Stanovy KCHGB, o. s.

Článek 1

Název, sídlo, působnost

1.1.        Název klubu: Klub chovatelů grifonků a brabantíků, o. s. (zkratka KCHGB, o. s.).

1.2.        Sídlo: Brožíkova 9, 638 00 Brno.

1.3.        Působnost klubu se vztahuje na území České republiky.

1.4.        Jednat jménem klubu je oprávněn předseda nebo jím pověřený člen výboru.

 

Článek 2

Činnost klubu

2.1.        Klub je otevřenou, dobrovolnou  a nezávislou organizací, sdružující chovatele, majitele a příznivce psů plemene grifonek a brabantík, která napomáhá uspokojování jejich zájmové činnosti.

2.2.        Klub sdružuje chovatele, majitele a příznivce plemene belgický grifonek, bruselský grifonek a brabantík na území České republiky podle jeho potřeb a zásad Mezinárodní kynologické organizace (dále jen FCI) a usiluje o zvyšování odborné a chovatelské úrovně svých členů.

2.3.        Zajišťuje předání veškerých materiálů a informací z FCI prostřednictvím Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) a informací z ČMKU členům klubu.

2.4.        Prosazuje principy ochrany zvířat.

2.5.        Zajišťuje dodržování předpisů FCI ve všech oblastech chovatelské činnosti.

2.6.        Poradce chovu poskytuje plemenné knize podklady k zápisu štěňat.

2.7.        Pořádá bonitace a speciální a klubové výstavy.

2.8.        Vydává potřebné chovatelské normativy klubu.

 

Článek 3

Členství v KCHGB

3.1.        Členství v klubu je dobrovolné. Členy se mohou stát všichni majitelé, chovatelé a příznivci kteréhokoliv typu grifonků, kteří souhlasí se stanovami a zápisním řádem, zavazují se jimi řídit, plní ustanovení o zákazu komisního prodeje psů a štěňat, plní zákonná opatření k ochraně zvířat, souhlasí s využitím osobních dat pro klubové účely, platí členské a účelové poplatky. Člen klubu mladší 18 let nemá hlasovací právo a jeho přijetí je vázáno na souhlas zákonného zástupce.

3.2.        Členem klubu se stává každý zájemce po odevzdání vyplněné přihlášky jednateli klubu a zaplacení vstupního a členského poplatku na účet KCHGB, o. s.

3.3.        Členy klubu mohou být i zahraniční chovatelé či zájemci o plemeno.

3.4.        Čestným členem se může stát osoba, která získala veřejné uznání za práci pro rozvoj plemene. Čestné členy schvaluje členská schůze. Tito členové jsou osvobozeni od placení příspěvků, ale mají všechna práva a výhody řádných členů KCHGB.

3.5.        Ukončení členství.

Členství v klubu zaniká:

a)      vystoupením člena, písemně oznámeným výboru klubu,

b)      nezaplacením příspěvku ve stanovené lhůtě. Takto zaniklé členství se obnovuje, pokud členský příspěvek byl zaplacen spolu se vstupním poplatkem,

c)      vyloučením pro přestupky proti stanovám a zápisnímu.řádu. Za závažné příčiny je možno považovat např.: prokázání odchovu štěňat bez PP, prodej psů prostřednictvím výkupní organizace, prokázané týrání držených psů po stránce fyzické i psychické (např. nepřiměřené trestání, nekvalitní podmínky v případě chovu, trvalá izolace od lidí atd.). Oznámení o pozastavení nebo zrušení členství bude doručeno písemně do 30ti dnů od rozhodnutí výboru doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí o vyloučení z klubu se může člen odvolat do 30ti dnů ode dne jeho doručení k členské schůzi prostřednictvím předsedy klubu. Odvolání musí být písemné. Rozhodnutí členské schůze je konečné a nelze se proti němu odvolat,

d)      úmrtím,

e)      zánikem klubu (pobočky).

 

Článek 4

Práva členů

Člen klubu má právo:

a)      zletilý člen má právo volit a být volen, svým hlasem na členské schůzi se spolupodílet na rozhodování o věcech pro klub zásadních a využívat zvýhodnění poskytovaná klubem, pokud pro to splňuje podmínky,

 

b)      podílet se na činnosti klubu v souladu s těmito stanovami,

c)      podávat návrhy, dotazy a stížnosti všem orgánům klubu,

d)      zúčastňovat se akcí pořádaných klubem.

 

Článek 5

Povinnosti člena klubu

Člen klubu má tyto povinnosti:

a)      řádně a včas platit příspěvky klubu a účelové poplatky. Členské příspěvky je nutno zaplatit k 31. březnu daného roku,

b)      předávat poradci chovu vyžádané zprávy o chovatelské činnosti,

c)      plnit úkoly vyplývající pro něho z funkcí v klubu, do kterých byl zvolen,

d)      hlásit výboru všechny změny, související s členstvím v klubu (změnu adresy) a to nejpozději do 30 dnů od nastalé změny,

e)      zúčastňovat se členských schůzí klubu,

f)        dodržovat stanovy a ostatní normativy schválené orgány klubu.

 

Článek 6

Organizační struktura klubu

6.1.      Orgány klubu jsou:

a)      členská schůze,

b)      výbor klubu,

c)      revizní komise.

6.2.      Členská schůze volí pomocné orgány (výbor klubu, revizní komisi, kárnou komisi).

6.3.      Výbor klubu může pro zajištění činnosti klubu volit pomocné orgány (bonitační komisi, chovatelskou komisi, redakční radu klubového zpravodaje).

6.4.      Členská schůze je usnášení schopna jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných jen v případě, že místo, čas a program jednání orgánu byly všem členům včas a písemně oznámeny. Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovat.

 

 

Článek 7

Členská schůze

7.1.      Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu.

7.2.      Řádná členská schůze se koná nejméně jednou za rok a svolává ji výbor klubu.

7.3.      Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách spojených s činností a hospodařením klubu, rozhoduje o přijetí a změnách stanov a schvaluje další klubové normativy (např. zápisní, kárný a bonitační řád), schvaluje plán činnosti a plán hospodaření a rozhoduje o vstupu klubu do jiných organizací a sdružení a volí do nich své zástupce. Rozhoduje o výši členských příspěvků.

7.4.      Zásadní návrhy, zejména pak návrhy na změnu klubových řádů a návrhy kandidátů na volby členů výboru a revizní komise, musejí být doručeny výboru alespoň měsíc před termínem členské schůze. Výbor je povinen tyto návrhy zveřejnit na internetu nejméně l4 dní před termínem členské schůze. Nebudou-li návrhy výboru doručeny v uvedené lhůtě, není členská schůze povinna se těmito návrhy na tomto zasedání členské schůze zabývat.

7.5.      Výbor klubu může svolat mimořádnou členskou schůzi v případě, že o to požádá jedna třetina členů. Výbor je povinen svolat mimořádnou schůzi nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti.

 

Článek 8

Výbor klubu

8.1.        Výbor klubu je nejvyšším orgánem klubu mezi členskými schůzemi Funkční období je tříleté.

8.2.        Za svoji činnost odpovídá členské schůzi, které ze své činnosti skládá účty.

8.3.        Členská schůze stanoví počet členů výboru a z navržených kandidátů provede volbu do funkcí (nejmenší počet 5, nejvyšší 13), včetně dvou náhradníků.

8.4.        Zasedání výboru se koná podle potřeb klubu, minimálně dvakrát ročně. Zápis z těchto zasedání bude zveřejněn.

8.5.        Výbor má možnost odvolat pasivního člena výboru a nahradit ho náhradníkem (případně kooptovat nového člena).

8.6.        Schvaluje zřizování a zrušení poboček klubu na územním principu.

8.7.        Registruje přijetí nových členů a vede náležitou členskou evidenci.

8.8.        Navrhuje čestné členy ke schválení členské schůzi.

8.9.        Vydává Zpravodaj a spravuje internetové stránky klubu.

8.10.    Výbor klubu:

a)      řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi,

b)      pořádá celoklubové akce,

c)      svolává členskou schůzi,

d)      podává odborná vyjádření k chovatelským otázkám,

e)      vede účetní a jinou hospodářskou evidenci,

f)        navrhuje delegace rozhodčích na výstavy,

g)      schvaluje adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru.

8.11.    Kárná opatření:

a)      napomenutí,

b)      pokuta,

c)      zákaz chovatelské činnosti (dočasné i trvalé),

d)      odvolání z funkce,

e)      vyloučení z klubu.

O druhu kárného opatření rozhodne výbor klubu a výsledek oznámí na nejbližší schůzi. Člen klubu má právo se proti rozhodnutí výboru písemně odvolat k členské schůzi. V případě, že se chovatel, poradce chovu nebo kterýkoliv funkcionář dopustí přestupku proti stanovám, zápisnímu řádu a jiným normativům klubu, bude výborem klubu (pobočky) potrestán podle závažnosti přestupku. Produkce štěňat bez PP je považována za velmi vážný přestupek, a proto bude chovatel za tento čin postižen vyšším trestem, který stanoví výbor klubu. V případě, že např. pokutu v termínu nezaplatí, bude mu zastavena chovatelská činnost, zároveň i chovným jedincům, kteří jsou v jeho majetku, na stanovenou dobu. Případně může být vyloučen z klubu. Porušení zápisního řádu a stanov klubu bude po projednání zveřejněno ve Zpravodaji.

 

Článek 9

Revizní komise

9.1.       Revizní komisi klubu volí členská schůze klubu. Revizní komise musí být nejméně tříčlenná.

9.2.       Revizní komise volí ze svého středu předsedu.

9.3.       Členství v revizní komisi je neslučitelné s funkcí ve výkonném orgánu.

9.4.       Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.

9.5.       Revizní komise má právo zúčastnit se jednání příslušného výkonného orgánu s hlasem poradním.

9.6.       Revizní komise je oprávněna a povinna kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a způsob hospodaření.

9.7.       Požádá-li výkonný orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu a bez zbytečného odkladu.

9.8.       Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna a povinna navrhnout způsob jejich odstranění či zjednat nápravu. Výkonné orgány klubu jsou povinny učinit vhodné opatření a to ve lhůtě revizní komisí stanovené.

 

Článek 10

Chovatelská komise

10.1. Chovatelskou komisi jmenuje a odvolává výbor klubu z členské základny klubu na dobu tří let.

10.2. Počet členů chovatelské komise stanoví při jejich jmenování výbor. Členem chovatelské komise je poradce chovu a regionální poradci chovu.

10.3. Chovatelská komise odpovídá za řízení chovu.

10.4. Za činnost chovatelské komise odpovídá její předseda, kterého si členové volí.

10.5. Činnost chovatelské komise se řídí normativy klubu.

 

Článek 11

Finanční hospodaření klubu

11.1.    Členem výboru je pokladník, který vede pokladní knihu a další nutnou administrativu s tím spojenou

11.2.    Zdrojem příjmu klubu jsou:

a)      členské příspěvky,

b)      poplatky za krycí listy,

c)      poplatky za bonitaci,

d)      poplatky za odchov štěňat a krytí,

e)      speciální a klubové výstavy a jiné chovatelské akce,

f) pokuty,

g)      dary.

Výši jednotlivých poplatků stanoví členská schůze. Všechny finanční prostředky s výjimkou zálohy na drobné výdaje, musí být uloženy u bankovního ústavu.

 

Článek 12

Zánik klubu

12.1. O zániku klubu rozhoduje členská schůze nejméně tří pětinovou většinou.

12.2. Jinak než usnesením členské schůze může dojít k zániku klubu jen stanoví-li tak zákon.

12.3. Při rozhodnutí o zániku klubu rozhodne členská schůze o způsobu naložení s majetkem klubu.

 

 

 

Změny stanov Klubu chovatelů grifonků a brabantíků, o. s.

byly řádně projednány a schváleny

Členskou schůzí v Pelhřimově dne 13. října 2007

 

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.