Směrnice pro registraci chovatelských stanic.

 

1.      Chovatelská stanice (dále jen CHS) není vázána na určité plemeno psů.

2.      Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném formuláři.

3.      O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.

4.      CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Majitelem CHS může být občan ČR s plnou právní způsobilostí a s trvalým pobytem v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy:

a)      je-li oprávněn pobývat na území ČR  v rámci trvalého pobytu,

b)     jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků pobývajících v ČR na základě zvláštního pobytového povolení dle hlavy IVa zákona č. 290/2004 Sb., zákona o pobytu cizinců na území ČR,

c)      má-li dlouhodobý pobyt v ČR, nebo jde-li o cizince s přechodným pobytem na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu,

d)     Je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci přechodného pobytu delšího 90ti dnů na diplomatické vízum a jiné zvláštní vízum.

Výjimku z výše uvedeného může povolit ČMKU svým rozhodnutím.

5.      Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer.

6.      Názvy je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.

7.      Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Název se připouští český i cizojazyčný.

8.      Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne např. Brněnská kolie).

9.      Názvy musí být odlišné od již schválených a to i v různých mluvnických pádech. Za shodné názvy se považuje: Hora - z Hory - na Hoře, ale lze použít z Hory - z Velké hory - na Bílé hoře.

10.   Schválený název CHS již není možno měnit.

11.  Převod CHS je možný při písemném doložení notářsky ověřeného souhlasu s převodem obou zúčastněných stran (včetně podpisů, adres a rodných čísel). Osobě, jenž smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.

12.  CHS je možno zdědit. CHS může zdědit pouze osoba uvedená v článku 4. To se dokládá Rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem - protokolem o projednání dědictví.  

13.  K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo písemným zrušením ze strany majitele. Po písemném zrušení registrace CHS nemůže dotyčná osoba již nikdy získat jakýkoli název CHS.

14.  Archivace žádostí o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.

 

     

Směrnice pro označování štěňat narozených v České republice.

 

1.  S platností ode dne 1.1.1996  musí  být všechna štěňata narozená v České republice

     označena nejméně jedním z níže uvedených způsobů:

a)      mikročipem       

b)     tetováním v jednom z následujících míst:         - v uchu

                                                                                                       - ve slabině

                                                                                                       - na vnitřní straně stehna

2.      V rámci jednoho klubu musí být zvířata příslušného plemene označena schváleným způsobem. Vybraný způsob označování podléhá dohodě s příslušným pracovištěm plemenné knihy. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem.

3.      Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu do plemenné knihy ČMKU, pokud není stanoveno jinak.

4.      Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, a to celý vrh najednou. Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři.

5.      V případě nezbytného přetetování je nutné uvést do PP změnu. Podmínky pro přetetování stanoví chovatelský klub ve spolupráci s příslušnou plemennou knihou.

 

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.

Doplnění bodu č. 2 schváleno P ČMKU dne 19. 01. 2006 s okamžitou platností.

 

 

Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových čísel.

 

1.      Čísla přiděluje pracoviště plemenné knihy ČMKU pověřené vedením číselné řady příslušného plemene.

2.      Čísla jsou podle praxe na pracovišti plemenné knihy přidělována na:

a)      Formulář  „Žádanka o tetovací čísla“ 

b)     Přihlášku k zápisu štěňat (vrhu)

3.      O čísla může žádat:

a)      Přímo chovatel

b)     Chovatel prostřednictvím klubového poradce chovu

Způsob určuje PK a klub.

4.      Žádost o čísla musí obsahovat následující údaje:

- plemeno, popř. ráz a barvu

- název chovatelské stanice

- jméno, příjmení, adresu a PSČ chovatele

- datum narození vrhu

- datum krytí v případě, že se žádá na formuláři přihlášky k zápisu štěňat

- jména štěňat a jejich pohlaví, popř. barvu

- jméno a číslo zápisu otce i matky vrhu

- kolonku pro přidělená čísla

- může obsahovat kolonku pro potvrzení tetování či označení mikročipem.

- souhlas/nesouhlas chovatele se zveřejněním jména, adresy, příp. telefonu zájemcům o plemeno.

5.      U plemen, která jsou zapisována ve více než jednom chovatelském klubu, musí žádanka i přihláška obsahovat údaj o příslušnosti chovatele ke klubu (např.klubové razítko, hlavičku, podpis poradce chovu). Formulář žádanky o tetovací čísla předá chovateli příslušný poradce chovu na základě hlášení o narození vrhu, není-li klubem stanoveno jinak.

6.      Žádost o čísla musí být doručena příslušnému pracovišti plemenné knihy nejpozději mezi 3. – 4. týdnem věku štěňat. Vrhům starším než 6 týdnů lze čísla vydat pouze výjimečně, a to pouze z doložených důvodů.

7.      Přidělení čísel je stvrzeno razítkem pracoviště a podpisem pracovníka, který čísla přidělil. Pracoviště plemenné knihy přidělí čísla do 10 dnů po jejich doručení. Formulář s přidělenými čísly se odesílá na uvedenou adresu chovatele, pokud není klubem stanoveno jinak.

8.      V případě, že jsou pro jedno plemeno vydávány PP různými pracovišti, vydává čísla pověřené pracoviště plemenné knihy.

   

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.

   

 

Směrnice pro zápis do průkazu původu.

 

1.      U první generace předků se zapisují všechny získané uznané tituly a zkoušky až do počtu 13. U druhé generace předků se zapisují nejvyšší ocenění až do počtu 5.

2.      Za nejvyšší tituly vůbec jsou považovány následující tituly: Interšampión , Národní šampión, Klubový šampión, Světový a Evropský vítěz, CACIB, BIS, BIG, BOB,  Národní vítěz, Klubový vítěz, čekatelství šampionátů.

3.      Po přiznání šampionátů se již neuvádějí čekatelství a rezervní čekatelství, která k šampionátu vedla. Zapisují se ale čekatelství ještě nedosaženého národního šampionátu jiné země.

4.      Nová příloha k PP se vydává pouze majiteli psa (majitel doloží PP s vyplněnou rubrikou majitel). Přílohu vystavuje to pracoviště plemenné knihy, které vystavilo PP.

5.      Zápisy v PP nebo příloze k PP z akce neuznané FCI zruší za poplatek příslušné pracoviště plemenné knihy.

6.      PP i příloha k PP musí obsahovat záznam o majiteli, popř. o jeho změně.

Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.

 

 

Směrnice k vystavování exportních průkazů původu.

 

1.   Exportní průkaz původu je možné vyhotovit pouze chovateli, případně českému majiteli psa, jehož jméno a adresa je zapsána v průkazu původu vyváženého jedince v rubrice „Majitel“.

2.   Vyřizuje-li exportní průkaz původu osoba, která není chovatelem ani majitelem vyváženého psa, je tato osoba povinna předložit plnou moc na předepsaném formuláři. Formulář je součástí této směrnice.

3.   Pracovník sekretariátu je oprávněn ověřit totožnost osoby vyřizující exportní průkaz původu.

4.   Doklad o zaplacení je možné vystavit pouze na jméno chovatele, případně českého majitele psa. Není možné vytavit tento doklad na jméno osoby pověřené plnou mocí, není-li tato osoba chovatelem ani majitelem vyváženého jedince.

   

  Schváleno P ČMKU 19.1.2006, platnost od  1.2.2006.

   

lováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.