Odpověď výboru KCHGB na připomínky a dotazy.

 

1. Členská schůze.

Podle stanov se členská schůze se koná nejméně 1x za rok, což je v letošním roce splněno. MVDr. Široký, člen ČMKU, který byl na členskou schůzi pozván paní Petrovou, členské schůzi KCHGB dohlížel a stanovil její program. Rovněž i členové přítomni na členské schůzi, dali přednost přátelskému posezení před diskusí a projednání připomínek paní Petrové a Velenové.

Výbor respektuje přání členů nejen v Čechách, ale i na Moravě, kteří v minulém roce žádali, aby se členská schůze konala při Klubové výstavě ve Zbraslavi, kde se jí tak může zúčastnit co největší počet členů (2x až 3x více než v Praze) a to za mnohem příznivějších podmínek (např. čas dovolených, počasí, výhodné ubytování, provázání více akcí najednou – výstava,bonitace atd. a v neposlední řadě i místo konání Praha – odradí řadu členů). Názor, že patelu musí odsouhlasit členská schůze je mylný – všichni kdo vstupují do KCHGB souhlasí s řády FCI a ČMKU. Řády FCI jasně říkají, kteří psi nemohou být chovní, o tom přece nelze hlasovat, je to jasně dáno řádem FCI. Rovněž tak se nedá hlasovat o řádu na ochranu zdraví zvířat. Nelze hlasovat proti řádům FCI.

 

2    2.  Bonitace

Znevažování odborných kvalit a tvrzení, že MVDr. Pavelek nezná standard je přinejmenším neoprávněné. MVDr.Pavelek má řádně vykonané zkoušky na posuzování grifonků, kde znalost standardu je podmínkou,  má i řádně vykonané hospitace na rozdíl od stěžovatelek, které nemají oprávnění posuzovat dané plemeno. MVDr. Pavelek je spolupracovník doc.MVDr.Procházky, jehož kniha -Chov psů- je základem pro všechny adepty na rozhodčí.

U Aidy Větrná pole se nejedná  o rozházené řezáky, jak to mylně vysvětluje paní Haklová, ale jak bylo sděleno majitelce při bonitaci o naprosto nepravidelné podélné postavení spodních řezáků. Tyto anomálie, které se vyskytnou např. u plemene knírač, MVDr. Pavelek s doc.MVDr. Procházkou fotografují do archivu a jsou k dispozici pro školení rozhodčích. Navíc si musí uvědomit i paní Velenová, že Děvče, blízká příbuzná Aidy, má také potvrzení o vytrhnutí zubů atd. Nevíme, zda se jedná o náhodu nebo o dědičné postižení, proto je třeba přenosům těchto vad zamezit.

Co se týká příspěvků, že majitelé i chovatelé mají strach z bonitací, tak to lze považovat spíše za špatně podanou informaci či neinformaci chovatele novému zájemci a majiteli jejich psa. Hodnocení psa jako celek je hlavním smyslem výstav a posuzování rozhodčího. Bonitace má plnit naprosto jiný cíl a to zjistit a zaznamenat o daném jedinci vše, čím disponuje. To znamená jak splňuje nebo do jaké míry se odklání od předepsaného standardu. Převážná část psích jedinců má určité odchylky a přitom jsou na výstavách hodnoceni známkou nejvyšší. Žádný majitel psa, pokud mu přirostl k srdci, se od něj neodvrátí jenom proto, že nesplňuje standard na 100% a tady by měla nastoupit profesionalita chovatele či chovatelů, kteří majitelům psů tento diametrální rozdíl cílů výstavy a bonitace vysvětlí.

 

3. Xiro Malý poutník  - paní Haklová přehlédla, že ve standardu je termín - příliš bázlivá povaha.
Xiro nebyl předveden svojí majitelkou, které je 85 let. Protože výbor KCHGB má zájem na tom, aby se bonitací zúčastnilo co nejvíce psů , pro vyhodnocení kvality našich odchovů, je  rád jestli někdo předvede i cizího psa. Jestli pes při chůzi nezvedne ocásek a nechodí radostně, pak je patřičně ohodnocen na rozdíl od psa, který tyto podmínky splňuje. Proto je správné, že Xiro byl hůře ohodnocen. Jestli si někdo myslí, že by měl být vyřazen, pak  by všichni bonitovaní psi museli mít nejen zvednuté ocásky, ale i radostně se předvádět. Je na rozhodnutí bonitační komise, zda se to podaří při předvedení naprosto cizí osobou. Xiro ukázal bez problémů zuby, což nelze říci u všech předvedených psů na bonitaci. Sama majitelka nemá zájem aby pes kryl. Možná, že jako připomínka by mohl být vznesen návrh, aby na bonitační kartě bylo uvedeno rozpětí i v hodnocení povahy, což by bylo možné doplnit.  

 

4. Návrh na více bonitací.

Paní Haklová uvádí, že je nás málo na vytvoření pobočky, jestli je nás málo, pak by měly  stačit bonitace dvě, ale zvlášť organizované, nikoliv konané po výstavě.

 

5. Zpravodaj v elektronické podobě

Paní Velenová je ochotná dát Zpravodaj na naše webové stránky. Může tam již dát č.3, ale bez obrázků, na což nemáme bohužel povolení od autora. Těžko může dostat Zpravodaj s předstihem, protože je ihned odevzdán po doplnění nejnovějších údajů na rozmnožení. Celý materiál není uložen v počítači, takže nemůže být zaslán,  kdyby uložen  byl, mohla by ho paní Marečková na naše stránky dát sama.

 

6. Připomínky k panu J. Kadlecovi (PCH)

Je zbytečné se stále vracet k minulému roku.  Jestli by paní Petrová s paní Haklovou dělaly poradce chovu lépe je otázkou.  V minulosti poradce chovu vykonávaly a též se vyskytly stížnosti na jejich práci, např. - nedodávání  informací o  nakrytých fenách, rovněž tak o počtu narozených štěňat. Při předávání bonitačních karet novému poradci chovu nebyly v pořádku, nebyl uveden datum a nebyly seřazeny, takže se musely těžce dohledávat.  Dodnes nebyly dodány žádné příjmové ani výdajové doklady. Je zbytečné  posílat bonitační karty všem členům. Ten kdo  má zájem o informace, vše mu poskytne PCH nebo jeho zástupce. Musíme však zmínit také i to, že výbor dostal stížnosti na neetický prodej štěňat jak u nás v ČR tak i v zahraničí, neupozornění chovatelů na vady, např. kýla, zálomek ocásku atd. K prodeji štěňat se výbor odmítá vyjadřovat , je to etická věc  a vizitka každého chovatele. Dopis od  Dirka Spruita z Belgie uveřejnila paní Petrová ve vzkazech na stránkách KCHGB, kde si ho mohli všichni přečíst, do Zpravodaje dodán nebyl, pokud bude zájem může být zveřejněn v dalších vydáních Zpravodaje. Pan Kadlec zůstává zástupcem poradce chovu do doby, než bude zvolen nový poradce chovu. KCHGB nemůže zůstat bez poradce a musí zde být i zastoupení v případě nemoci a pod.

 

7. Chovatelská komise.

Na základě mylných informací ve věci chovatelské komise, nemůže výbor v tak krátké době zaujmout k této skutečnosti zodpovědné stanovisko. Současně se musí vyřešit i ta skutečnost, že chovatelská komise by měla být nápomocna poradci chovu, jenž by měl být i jejím předsedou, a tím je v současné době z pověření výboru paní Bertrandová, která tak nahradila pana J. Kadlece.

Jak je z této situace patrné, nebude možné do budoucnosti vydávat rychlá stanoviska bez řádného zjištění podkladového materiálu. Paní Rotterovou bude proto na příští schůzi vznesen návrh, aby se členům klubu odpovídalo v krátké době pouze na ty dotazy, jenž se týkají obecných zásad či práce jednotlivců ve výboru a aby na dotazy komplikovanější či náročnější bylo vyžadováno rozhodnutí celého výboru po zjištění veškerých dostupných informací v rámci dané kauzy. Výbor by tak podal stanovisko následně po své schůzi nebo by uvedl, jak bude v předmětné věci dále postupováno.

 

 

8. Pobočky 

Všem, kdo nesouhlasí s rozhodnutím výboru je dána možnost vytvořit si vlastní pobočku klubu, když nemůže být více klubů pro dané plemeno. V pobočce je možné dělat bonitace podle přání jejich členů. Názor, že je málo členů pro pobočky vyvrací zkušenosti z jiných klubů. Výbor v žádném případě neopovrhuje členy KCHGB, jak bylo napsáno na stránkách. Nebude však dále diskutovat na témata, která jsou opakována stále dokola stejnými členy. Výbor chce pracovat pro všechny členy KCHGB tak, aby byla členská základna spokojena. To se však jen stěží podaří, pokud někteří jedinci budou neustále vnášet do KCHGB nesváry.

   

lováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.