Zápisní řád KCHGB, o. s.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.1.       Klub chovatelů grifonků a brabantíků, o.s.  (dále jen KCHGB, o.s.) plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI, Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisní řád ČMKU.

1.2.       Činnost KCHGB, o.s. je výhradně zájmová. S chovatelstvím je neslučitelný chov štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI, obchod se psy a podpora tohoto konání.

1.3.       KCHGB, o.s. poskytuje chovatelský servis i pro nečleny klubu. Ustanovení zápisního řádu platí i pro všechny majitele a držitele grifonků a brabantíků s průkazem původu, tedy i pro nečleny KCHGB, o. s. a je závazný pro každého, kdo se zabývá chovem grifonků a brabantíků. KCHGB, o. s. musí s každým nečlenem uzavřít smlouvu o poskytování služeb chovatelského servisu.

1.4.       Zápisní řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu grifonků a brabantíků, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické. Nezdědil však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí KCHGB, o.s. a následně i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

 

Čl. 2

Obecné pojmy

Grifonci a brabantíci jsou v rámci dělení FCI zařazeni do skupiny IX – společenská plemena. Podle standardu sem patří:         

FCI 80  Bruselský grifonek

FCI 81  Belgický grifonek

FCI 82  Brabantík

 

Čl. 3

Chovatel, majitel, držitel

3.1.       Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě rovněž právnická osoba), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně.

3.2.       Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

3.3.       Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

3.4.       Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně příslušnému poradci chovu a plemenné knize.

3.5.       Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí veškeré závazky na tuto osobu, pokud nebylo sjednáno jinak.

3.6.       Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, bude-li vrh zapsán ještě na chovatelskou stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici dědic.

3.7.       Produkce štěňat bez průkazu původu je neslučitelná s chovatelskou etikou a bude považována za porušení tohoto řádu s následným zastavením chovatelské činnosti chovateli a zastavením využívání chovného psa/feny v jeho majetku. Výbor klubu rozhodne o délce doby pozastavení chovatelské činnosti a zastavení využívání chovných jedinců.

3.8.       Chovatel si může zapůjčit chovnou fenu nebo psa ze zahraničí. Jejich využití je podmíněno uznanou chovností v zemi jejich majitele a musí splňovat podmínky standardu plemene. Bude-li pes zapůjčen na dobu delší než půl roku a fena na více než jeden vrh, musí být posouzeni na bonitaci a zařazeni do chovu. Psi a feny, kteří prošli bonitací a nebyli uznání chovnými, nemohou být použiti v chovu.

3.9.       Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů. V tomto případě se nejedná o zahraniční krytí.           

3.10.   V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli. Ten je také zmocněn k jednání s příslušnými orgány ohledně chovatelských záležitostí.

 

Čl. 4

Řízení a usměrňování chovu.

4.1.    Chov grifonků a brabantíků je řízen a usměrňován výborem klubu prostřednictvím poradce chovu a chovatelské komise.

4.2.    Poradce chovu zpracovává každoroční seznamy krycích psů, vystavuje krycí listy. Poradci chovu ve zdůvodněných případech (rozlehlost a větší počet chovných psů a fen) pomáhají regionální poradci chovu. Za činnost regionálního poradce chovu odpovídá poradce chovu v součinnosti s chovatelskou komisí.

4.3.    Poradce chovu zpracovává výsledky bonitací a zveřejňuje výsledky. Poskytuje praktické rady, zejména začínajícím chovatelům.

4.4.    Poradci chovu může v řízení chovu pomáhat chovatelská komise, která se skládá z regionálních poradců chovu. Výbor klubu může komisi rozšířit dle svého uvážení. V čele chovatelské komise stojí její předseda.

 

Čl. 5

Chov

5.1.    Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu plemene grifonek a brabantík podle standardu FCI, respektující především zásady zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).

5.2.       Chov v rámci KCHGB, o.s. je chovem řízeným, který využívá chovné jedince s minimálně 3 generacemi předků, zapsanými v plemenných knihách uznaných FCI a kterého si vybírá chovatel sám se souhlasem poradce chovu. 

5.3.       Chovatel si může volit krycího psa sám. V případě nevhodné volby chovatele, doporučí poradce chovu další tři vhodnější chovné psy. Poradce chovu zdůvodní chovateli jeho nevhodnou volbu. Chovatel je povinen použít ke krytí feny některého ze psů uvedených na krycím listě. V případě použití jiného psa, je nutné svolení poradce chovu.

5.4.       Požádá-li chovatel o doporučení vhodného krycího psa, poradce chovu uvede na krycím listě obvykle tři jedince.

5.5.       U grifonků a brabantíků je povinné vyhodnocení pately. Známka LP 3 vylučuje jedince z chovu.

 

Čl. 6

Chovní jedinci.

6.1.    Chovný pes a chovná fena jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených KCHGB, o.s.

6.2.    Podmínky pro zařazení do chovu:

a)       čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznávanou FCI,

b)      účast na bonitaci ve věku od 15 měsíců,

c)       pes/fena může být chovný ve věku 15 měsíců,

d)      pes/fena musí být ohodnocen nejméně na dvou výstavách, kde se zadává titul CAC známkou alespoň velmi dobrá od dvou různých rozhodčích,

e)       pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává nejhorší známka LP 2/2,

f)       v případě, že je jedinci přiděleno číslo plemenné knihy ČMKU, musí tento jedinec i v případě exportu i reimportu splňovat chovné podmínky příslušného klubu pro dané plemeno. 

6.3.    Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. Zařazení do chovu potvrzuje plemenná kniha v průkazu původu, vyhotovuje a zakládá kartu chovného jedince a vystavuje knihu krytí a odchovů. Záznam se provádí až po splnění všech podmínek na žádost majitele. U feny se průkaz původu zasílá k potvrzení chovnosti s přihláškou k zápisu štěňat prvního vrhu a rovněž při veškerých následných změnách. U chovného psa je vhodné zaslat doklady k potvrzení chovnosti ihned po splnění podmínek.

6.4.    Z chovu se vylučují psi a feny, v jejichž odchovech se často a prokazatelně vyskytují hrubé vady exteriéru, nebo patologické a dědičné vady. Z chovu jsou předem vyloučeni jedinci, kteří mají při vydání průkazu původu vyznačeno plemennou knihou nestandard pro předem vyřazující vady – bílý znak, nebo netypická barva a vrozené vývojové vady. Z chovu se dále vyřazují jedinci u nichž se vyskytlo dědičně podmíněné onemocnění - tento problém řeší výbor klubu po konzultacích s odborníky na danou problematiku. Z chovu jsou dále vyloučeni jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard uvádí jako vylučující. Za vady vylučující z chovu jsou považovány zejména – agresivní povaha nebo příliš bázlivá povaha, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, anomálie čelisti (křivá spodní čelist), oční choroby jako PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, luxace pately 3 a vyšší. Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem.

6.5.    Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Chovnost psa není omezena věkem.

6.6.    U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete s dobrozdáním, že zdravotní stav umožňuje březost bez nadměrných rizik.

 

Čl. 7

Krycí list

7.1.         Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje poradce chovu dvojmo O krycí list žádá chovatel doporučeným dopisem příslušného poradce chovu nejméně 6 týdnů před očekávaným háráním feny na příslušném formuláři.

7.2.         Poradce chovu zašle krycí list chovateli do 14 dnů po obdržení žádosti. Na krycím listu uvede odsouhlasené chovné psy.

7.3.         Krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušném státě zařazeni do chovu, vystavuje poradce KL na základě fotokopie průkazu původu zahraničního psa.

7.4.         Platnost vystavení krycího listu je omezena na dobu 1 roku ode dne vystavení.

7.5.         Krycí list musí být vystaven i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému majiteli.

7.6.         Do 7 dnů po krytí odesílá chovatel řádně vyplněný a podepsaný krycí list vyplněný dvojmo, majitelem psa i chovatelem, a to kopii (modrý lístek) poradci chovu.

7.7.         Se žádostí o vystavení krycího listu musí žadatel zaslat kopii dokladu o zaplacení manipulačního poplatku jako úhradu za vystavení krycího listu.

 

Čl. 8

Krytí

8.1.          Ke krytí může dojít výhradně mezi jedinci těchto plemen: belgický grifonek, bruselský grifonek a brabantík.

8.2.          Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je zakázané; štěňata z takového spojení nebudou zapsána do plemenné knihy a s chovatelem bude zahájeno kárné řízení.

8.3.          Krytí přirozenou cestou může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (dle zákona č. 166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo použito semeno určeného psa. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. O inseminaci se provede záznam v krycím listě.

8.4.          Požaduje-li majitel feny opakované krytí během jednoho hárání téže feny, je majitel krycího psa povinen jedno opakované spojení umožnit. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jednu fenu.

8.5.          Chovná fena může mít vrh pouze jedenkrát ročně. Vrh, kdy fena porodí štěňata, která uhynou je považován za regulérní vrh.

8.6.          Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Dohoda může být i vyznačena na krycím listě, případně v knize krytí s podpisem majitele kryté feny. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

8.7.          Je-li jako úhrada za krytí poskytováno štěně, přísluší prvá volba chovateli, druhá majiteli krycího psa. Chovatel je povinen pečovat o štěně, které si majitel krycího psa vybral po dobu 50 dnů. Chovatel hradí poplatek za vydání průkazů původu tohoto štěněte.

8.8.          Plemenná kniha vystavuje pro každého psa zařazeného do chovu, knihu krytí, pro každou fenu knihu odchovů. Majitel psa nebo feny je povinen:

a)      provádět záznamy v knize o chovném využití jedince průběžně a podrobně podle předtisku,

b)      knihu na požádání předložit všem kontrolám a chovatelským orgánům,

c)      při změně vlastnictví nebo držby chovného jedince předat knihu zároveň se psem či fenou.

8.9.          Nezabřezne-li fena, je chovatel povinen tuto skutečnost oznámit jak příslušnému poradci chovu tak i majiteli (držiteli) psa do 75 dnů po krytí.

8.10.      Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

8.11.      Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, pak veškeré náklady s tím spojené (krmení, škody způsobené fenou) a dopravu zpět hradí majitel feny.

8.12.      Držitel psa je povinen se v té době o fenu řádně starat a ručí i za škody, které by v této době způsobila třetí osobě.

8.13.      Při neplánovaném krytí jiným psem než smluveným psem, je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a nahradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání.

8.14.      Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, když byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

8.15.      Pokud smrt feny nastala z viny držitele psa, je tento povinen její ztrátu nahradit. Pokud toto zavinění nemá, je majitel feny povinen uhradit držiteli psa veškeré náklady, které mu se smrtí feny nastaly.

 

 

 

Čl. 9

Vrh

9.1.    Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen poradce chovu.

9.2.    Chovatel je povinen nejpozději do 7 dnů po porodu ohlásit každý vrh poradci chovu a majiteli krycího psa s uvedením počtu narozených štěňat a jejich pohlaví.

9.3.    Chovatel je povinen vést si knihu odchovů a na požádání ji předložit poradci chovu.

9.4.    Tetovací čísla určí plemenná kniha na základě žádosti chovatele na předepsaném tiskopisu. Číslo je shodné s číslem zápisu v plemenné knize a na průkazech původu. V 7. týdnu stáří štěňat zajistí chovatel očipování celého vrhu najednou. Čipování provádí pouze veterinární lékař. Čipování musí být potvrzeno. Chovatel předá nenalepené nálepky s čárovými kódy mikročipů pro nalepení do PP zároveň s přihláškou k zápisu štěňat poradci chovu.

9.5.    V rámci jedné chovatelské stanice je nutno dávat štěňatům jména vždy podle abecedy a pořadí vrhu. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární nebo hanlivá slova. Délka jména – bez názvu chovatelské stanice – může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

9.6.    Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihlášku k zápisu vrhu včetně dalších dokladů, odešle chovatel ihned po čipování štěňat poradci chovu. Ten doklady zkontroluje a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. Plemenná kniha nevystaví průkazy původu a nezapíše vrh štěňat starších tří měsíců, pokud opoždění došlo zaviněním chovatele.

9.7.    V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí plemenné  knize být doloženo písemnou smlouvou.

9.8.    Chovatel je povinen pečovat o fenu v době březosti a kojení i o celý vrh štěňat tak, aby byl zajištěn jejich zdárný vývin a zdraví feny.

9.9.    Při předávání štěňat novým majitelům musí být štěňata stará nejméně 50 dnů a musí být schopna samostatně přijímat potravu.

9.10. Při vývozu štěněte je chovatel povinen označit jméno štěněte již na přihlášce vrhu tak, aby mohl být průkaz původu příslušně označen ČMKU (export pedigree), případně již vydaný průkaz odešle samostatně na ČMKU k vyznačení. Zásadně se povoluje jen individuální vývoz štěňat přímo konkrétním majitelům s uvedením adresy nabyvatele v zahraničí.

9.11.  Cena štěněte patří do kategorie volné tvorby cen. Při jejím určování je nutno přihlížet ke kvalitě rodičovského páru. Součástí ceny štěněte je i jeho průkaz původu, který plemenné knize hradí chovatel.

9.12.  Jestliže má poradce chovu vážné pochybnosti o původu štěňat, případně, že štěňata nepocházejí z jednoho krytí nebo jsou neodpovídajícího typu, má  právo nařídit po projednání ve výboru, provedení zkoušky krve rodičů a všech štěňat na náklady chovatele. Neuposlechne-li chovatel, nebude vrh zapsán. V případě, že zkouška nepotvrdí podezření, nese náklady na její provedení klub.

9.13. Klub je oprávněn svými orgány po předchozím ohlášení kontrolovat a sledovat v jakých podmínkách grifonci a brabantíci žijí (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) a v jakém jsou zdravotním stavu, jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1. V případě, že se kterýkoliv člen klubu dopustí přestupku proti zápisnímu řádu, bude výborem klubu potrestán podle závažnosti přestupku.

10.2. Produkce štěňat bez průkazu původu je považována za velmi vážný přestupek. Chovatel může být podle závažnosti za tento čin postižen,  případně může být vyloučen z KCHGB, o.s. se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

10.3. Porušení stanov, zápisního řádu a dalších normativů bude zveřejněno v klubovém tisku, na internetových stránkách klubu.

10.4. Každé uvedení nepravdivých údajů v zápisním řízení nebo zamlčení skutečností rozhodných pro zápisní řízení, je považováno za hrubý chovatelský přestupek vedoucí k postihu.

10.5. Zápisní řád KCHGB, o.s. respektuje všechna ustanovení Zápisního řádu a obecně závazných předpisů ČMKU. Podle jejich změn, úprav a doplňků budou přizpůsobeny i veškeré normy KCHGB, o.s.

 

Čl. 11.

Účinnost

Tento zápisní řád nabývá účinnosti dnem schválení členskou schůzí KCHGB, o.s.

 

 

 

Schváleno členskou schůzí Klubu chovatelů grifonků a brabantíků, o.s.

v Pelhřimově dne 13. října 2007

 

     

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.