Bonitační řád  KCHGB, o.s.

 

Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k zajišťování zdravého a kvalitního chovného materiálu. Slouží zejména k získávání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených jedinců, jejich nedostatcích a vadách ve srovnání se standardem plemene. Posudky hodnocených psů umožňují statistické vyhodnocení, které slouží jako jeden z podkladů pro sestavování rodičovských párů.

 

Čl. 1

Organizace a provádění bonitací

 

1.1.        Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s minimální věkovou hranicí 15 měsíců za splnění všech podmínek stanovených Čl. 4.

1.2.        U importovaných jedinců je povinnost majitele předvést svého psa k posouzení na bonitaci pořádanou klubem, i když tento pes absolvoval bonitaci/splnil podmínky chovnosti v zemi, z níž byl dovezen. Toto platí i pro importované jedince i pro psy/feny přechodně působící (zapůjčené) v chovu, jsou-li zapůjčené déle než půl roku ode dne dovozu do ČR.

1.3.        Bonitace se mohou zúčastnit jen zdravá zvířata. Háravé feny musí být posouzeny zvlášť a to až na závěr akce.

 

Čl. 2

Zásady pro pořádání bonitací

 

2.1.        Pořadateli bonitací je výbor KCHGB o.s.

2.2.        Bonitace se pořádají podle potřeb klubu, nejméně třikrát ročně na základě územního členění (Čechy, Morava, Slezsko).

2.3.        Místa a data konání bonitací jsou navrhována výborem klubu a jsou součástí ročního plánu klubu.

 

Čl. 3

Práva a povinnosti pořadatelů

 

3.1.        Vyžádanou přihlášku na akci odeslat majitelům psů a fen nejpozději 8 týdnů před termínem konání akce, které jsou uveřejněny na internetu a v prvním čísle Zpravodaje.

3.2.        Žádat od majitele psa/feny přihlášeného  na akci úhradu poplatků.

3.3.        Ve zdůvodněných případech odvolat konání akce; tuto skutečnost oznámit včas všem majitelům přihlášených psů a delegovaným rozhodčím.

3.4.        V případě bodu 3.3. je možné uskutečnit bonitaci v nejbližším náhradním termínu po předchozí dohodě s výborem klubu.

3.5.        Nejpozději 8 týdnů před akcí žádat jmenovitě o delegování posuzovatelů – specialistů na grifonky a brabantíky. Delegování rozhodčích provádí pověření členové výboru klubu.

3.6.        Na akci vyplnit záhlaví bonitačních karet se všemi údaji o psovi/feně.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti majitelů psů/fen

 

4.1.        Podat včas přihlášku včetně zaplacení poplatku.

4.2.        Předložit originál průkazu původu psa/feny.

4.3.        Dostavit se včas na místo konání akce a řídit se pokyny pořadatelů včetně pokynů uvedených v propozicích.

4.4.        Obdržet originál bonitační karty se všemi záznamy. Kopii obdrží poradce chovu.

4.5.        Žádat na závěr akce zdůvodnění zadaného posudku.

4.6.        Nechat zapsat chovnost do Průkazu původu předvedeného jedince.

4.7.        Pes/fena byl předveden nejméně na dvou výstavách pořádaných v ČR, kde se zadává titul CAC a byl ohodnocen minimálně známkou velmi dobrá od dvou různých rozhodčích. Hodnocení musí být zapsáno v průkazu původu psa/feny.

4.8.        Doložit zápis v průkazu původu jedince o vyšetření luxace pately (čéšky) s hodnocením maximálně LP 2/2. Vyšetření psa/feny smí být provedeno nejdříve ve věku 12 měsíců. Toto vyšetření v zájmu objektivity mohou platně provést pouze veterinární lékaři, kteří jsou uznáni ČMKU a Komorou veterinárních lékařů ČR. Z tohoto vyplývá, že pokud vyšetření provede jiný veterinární lékař než-li uznaný, nebude toto vyšetření akceptováno. Veterinární lékař, který vyšetření provede, vystaví majiteli jako doklad „Protokol o vyšetření luxace pately“ ve třech vyhotoveních a vyznačí výsledek vyšetření do průkazu původu feny/psa. Originál protokolu obdrží majitel psa/feny, jedna kopie zůstává příslušenému veterinárnímu lékaři a jednu kopii předá majitel poradci chovu při bonitaci. Bez vyznačení výsledků vyšetření do originálu průkazu původu nebude pes/fena předvedený na bonitaci zařazen do seznamu chovných jedinců.

 

Čl. 5

Bonitační komise

 

5.1.        Posuzování psů na bonitacích mohou provádět pouze vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací – specialisté na grifonky a brabantíky. Jsou delegováni dle rozhodnutí výboru klubu.

5.2.        Bonitační komise je tříčlenná a posuzuje kolektivně.

Tvoří ji:      a) rozhodčí pro exteriér

                  b) poradce chovu nebo jeho zástupce

                  c) další člen výboru nebo chovatelské komise

5.3.        Všichni členové komise po celou dobu hodnocení psů/fen spolupracují a rozhodují o jejich zařazení do chovu. V případě sporných názorů rozhoduje hlasováním. O této skutečnosti se provede záznam na bonitační kartě. Před začátkem posuzování zajistí bonitační komise kontrolu tetovacího čísla, případně čipu předváděného jedince a jeho soulad s PP. U neoznačených jedinců nebude bonitace provedena. U nečitelných tetovacích čísel bude provedena bonitace s tím, že nečitelnost bude vyznačena na bonitační kartě a předseda komise doporučí majiteli přetetování/čipování jedince.

5.4.        Bonitační komise je povinna dle rozhodnutí majitele:

a)      zapsat bonitaci do PP posuzovaného jedince, vyplnit bonitační kartu a písemně vyjádřit, zda je chovný/nechovný

b)      předat majiteli originál bonitační karty

c)      kopii obdrží poradce chovu

5.5.        Poradce chovu zpracuje výsledky bonitace do přehledu, který publikuje v klubovém Zpravodaji za účelem jejich využití v chovu jednotlivými chovateli.

5.6.        V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na příští bonitaci. V těchto případech majitel psa/feny již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku k bonitaci.

5.7.        V případech, kdy se majitel psa/feny z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, neplatí na příští bonitaci nový poplatek a ani nezasílá novou přihlášku. Pokud svou neúčast takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch klubu.

5.8.        Chovnost psa/feny může být omezena na jedno zkušební krytí/vrh.

 

Čl. 6

Postup při posuzování

 

6.1.         Vlastní posuzování, včetně měření, provádí rozhodčí v součinnosti s dalšími členy komise. Vážení psa/feny se provádí zpravidla před zahájením posuzování samostatně.

6.2.         Předváděný pes musí být upoután na vhodném vodítku, musí si nechat prohlédnout skus a chrup a nechat se změřit. U každé manipulace se psem asistuje předvádějící.

6.3.         Při posuzování se hodnotí chování psa v průběhu celého posuzování, dále se hodnotí typ, rámec těla, konstituce, tělesná hmotnost ve vztahu ke kohoutkové výšce, pohlavní výraz, jednotlivé partie těla a jejich odchylky od standardu, celková harmoničnost, skus a chrup, barva a kvalita srsti, pohybová mechanika a u psů přítomnost varlat v šourku.

6.4.         Bonitační komise je oprávněna do bonitačního formuláře zapisovat i potřebné poznámky, které blíže specifikují shledané nedostatky nebo vady a které budou sloužit poradci chovu při řízení chovu.

6.5.         Zamezení podjatosti pro případy, kdy bude komisí bonitován jedinec pocházející z odchovů člena komise, nebo který je v držení případně vlastnictví člena komise nebo jeho blízkých příbuzných, je nutné pro jeho posouzení zajistit náhradníka (za blízkého příbuzného se pro účely tohoto řádu považují rodiče, děti, manžel/ka, druh nebo družka, jakož i osoby žijící s členem komise ve společné domácnosti, jejichž prospěch nebo újmu lze považovat jako jeho újmu nebo prospěch vlastní).

 

 

Čl. 7

Opravné prostředky proti rozhodnutí bonitační komise

 

7.1.      Každý majitel bonitovaného jedince může v případě nesouhlasu s hodnocením bonitační komise nebo s rozhodnutím této komise odstoupit od bonitace nebo se proti tomuto hodnocení nebo rozhodnutí odvolat k výboru klubu. Toto právo může uplatnit do 14 dnů od seznámení se s výsledkem bonitace.

7.2.      O odvolání rozhoduje výbor klubu. V případě kladného rozhodnutí výbor pozve odvolatele spolu se psem na nejbližší bonitaci, kde bonitační komise rozhodne o případné změně bonitačního hodnocení. Pokud se odvolatel spolu se psem bez řádné omluvy nedostaví, zůstává v platnosti rozhodnutí původní bonitační komise a zanikne tím možnost změny bonitačního hodnocení.

7.3.      Proti rozhodnutí výboru klubu již nelze uplatnit žádné další opravné prostředky.

 

Čl. 8

Vylučující vady z chovu grifonků a brabantíků

 

8.1.          KCHGB o.s. dodržuje Řád ochrany zdraví při chovu psů a řídí se tím, že chov nesmí být na úkor zdraví. Do chovu nejsou připuštěni jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je důvodem k vyloučení z chovu, rovněž jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní. Jedinci, kteří mají slabou povahu, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, luxaci pately (čéšky), souhrn hrubých anatomických nedostatků a další. Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít.

8.2.          Další vylučující vady určuje standard plemene.

 

Čl. 9

Účinnost

 

9.1.    O výjimkách oproti předchozím ustanovením, zejména ve sporných případech (například v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření), rozhoduje výbor klubu na základě doporučení poradce chovu.

9.2.     Tento bonitační řád nabývá účinnosti dnem schválení Členskou schůzí KCHGB, o.s.   Tímto dnem pozbývá platnost dosud platný bonitační řád.

 

 

 

 

 

Schváleno Členskou schůzí Klubu chovatelů grifonků a brabantíků o. s.

v Pelhřimově dne 13. října 2007

 

     

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.